Universitatea “Grigore T. Popa” – din trecut în prezent, din prezent în viitor

În anul 2006 am pornit la un drum pe care îl estimam a fi complicat, anevoios uneori, dar nu şi imprevizibil. Direcția Administrativă a unei instituții de calibrul Universității de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" poate fi un serviciu de rutină, dacă misiunea pe care ți-o asumi este supraviețuirea, menținerea "pe linia de plutire" a instituției. Sau poate cere cu mult mai mult: curajul de a avea o viziune clară a viitorului instituției şi puterea, tenacitatea de a transpune în faptă această viziune.

La Universitatea "Grigore T. Popa" ne interesează timpul şi nu timpurile.

Indicatorii financiari din cei şapte ani pe care i-am parcurs la conducerea Direcției Administrative demonstrează că pe timp de criză economică se poate creşte la fel de bine sau mai bine decât pe vârf de creştere economică națională. De ce? Din simplul motiv că la Universitatea "Grigore T. Popa" autonomia universitară nu este o sintagmă vidă de conținut. În condițiile în care suma alocată de la Ministerul Educației acoperă, în medie, doar 37% din veniturile anuale ale Universității, iar restul resurselor financiare provin din venituri proprii si autofinanțare, putem vorbi cu adevărat de autonomie universitară, din punct de vedere economic. Universitatea "Grigore T. Popa" a ştiut nu doar "să stea bine pe picioare" din punct de vedere economico-financiar, dar a fost capabilă şi să crească, într-o dinamică pe care cifrele o exprimă cel mai bine:

 • Am pornit de la cca. 5.500 de studenți, am ajuns la 8.600 de studenți;
 • Am pornit de la 760 de studenți străini, am ajuns la 2.100 de studenți străini;
 • Am pornit de la 230 de rezidenți pe an de studiu, am ajuns la 650 de rezidenți pe an de studiu;
 • Am pornit de la venituri realizate anual de 9,8 milioane de euro, am ajuns la venituri realizate anual de 20,2 milioane de euro;
 • Am pornit de la un contract instituțional anual de 6,6 milioane de euro, am ajuns la un contract institutional anual de 10,5 milioane de euro;
 • Am pornit de la lichidități în conturi de 0,9 milioane de euro, am ajuns la lichidități în conturi de 17,5 milioane de euro;
 • Am pornit de la proiecte PRE Aderare în valoare de 0,2 milioane de euro, am ajuns la proiecte POST Aderare de 55 milioane de euro;
 • Am pornit desfăşurarea activității de cercetare ştiințifică prin proiecte în valoare anuală de 0,8 milioane de euro, am ajuns să derulăm de proiecte în valoare anuală de 3,2 milioane de euro.

Acestea sunt principalele repere care descriu drumul urmat de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" în ultimii şapte ani, drumul de la trecut la prezent, parcurs prin forțe proprii şi cu adevărat conform principiului autonomiei universitare.

Ce facem mai departe? Cum arată drumul din prezent în viitor pentru U.M.F. Iaşi?

Răspunsul este simplu: viitorul arată aşa cum vrem noi să-l vedem, aşa cum îl imaginăm şi aşa cum vom avea puterea şi perseverența de a-l realiza.

Rezultatele din ultimii şapte ani ne dau dreptul să privim cu încredere în viitor şi ne obligă să punem la punct o strategie de dezvoltare îndrăzneață. O strategie care să ne consolideze poziția câştigată în decursul acestor ani, dar mai ales să ne asigure flexibilitatea în alegerea domeniilor de interes ale viitorului, flexibilitate generată de soliditatea mecanismului de dezvoltare.

După parcurgerea tuturor etapelor de evaluare şi ierarhizare națională, finalizate prin acreditarea tuturor direcțiilor de studiu propuse, a urmat evaluarea internațională realizată de European University Association – Institutional Evaluation Programme (EUA – IEP). Universitatea a parcurs etapele de evaluare conform criteriilor de calitate ale organizației europene, iar raportul Comisiei de Evaluare EUA – IEP va deveni public în luna decembrie 2012. Concluziile raportului au fost deja prezentate în fața comunității academice de către membrii comisiei şi sunt mai mult decât încurajatoare.

Acum şi nu mai târziu – când avem capacitatea instituțională certificată de toate forurile importante din țară şi din Europa -, ACUM este momentul să valorificăm prezentul prin construirea unei strategii instituționale pe termen mediu, care să ne asigure:

 • Consolidarea poziției câştigate în clasamentul național;
 • Implementarea recomandărilor şi consolidarea punctelor tari subliniate de forurile academice europene;
 • Pregătirea instituțională pentru procese cât mai flexibile în alegerea parteneriatelor, direcțiilor de cercetare, domeniilor de interes ştiințific, metodelor educaționale, în exploatarea patrimonială şi gestionarea resurselor umane şi financiare ale Universității;
 • Construirea unui brand internațional al Universității de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa";
 • Întărirea capacității instituționale pentru a face față oricăror eventuale procese abrupte impuse de factori externi Universității, cum ar fi: schimbări legislative, schimbări de strategii la nivel național, schimbări de parteneriate internaționale, schimbări de politici europene pentru învățământ, schimbări în piața muncii europene etc.

Am dovedit în ultimii şapte ani că suntem capabili de reforme profunde – iar acesta un element în plus care să ne dea încredere în viabilitatea schimbărilor din viitor. Este absolut necesar să nu uităm în nici un moment că Universitatea a parcurs procese de reformă importante, concretizate prin:

 • Existența unui sistem de alegeri liber şi deschis întregii comunități academice, încă din anul 2008;
 • Reorganizarea pe principii de eficiență managerială a structurii anului universitar, implementarea unui sistem integrat de întocmire a statelor de funcții, a unui sistem integrat de exploatare a resurselor financiare, precum şi a unui sistem integrat de gestionare a studenților şi a documentelor de studii;
 • Implementarea sistemului de calitate ISO 9001:2008, completat cu succes de standardele de calitate reglementate prin Ordinul 946 al Ministerului de Finanțe, care desăvârşeşte Sistemul de Control Managerial Intern;
 • Implementarea procedurilor de evaluare a performanțelor profesionale, alături de evaluarea activității susținute pe criterii de performanță, ambele reflectate în nivelul de salarizare;
 • Implementarea sistemului de evaluare a cunoştințelor în sistemul examenelor unice;
 • Implementarea sistemului de verificare prin scanare şi generare rezultat în fața studentului, candidatului sau rezidentului;
 • Reorganizarea activitaților în slujba studenților: realizarea clasamentelor încă din luna august pentru parcurgerea procedurilor de cazare, înscriere la studii, întocmire de contracte de studii, întocmire de contracte de cazare, realizare a distribuție pentru burse;
 • Transparentizarea proceselor administrative: proces de cazare on-line, situații şcolare electronice, situatii financiare ale studenților on-line, încasări şi plăți electronice, afişarea datelor administrative pe pagina individuală a studenților în platforma de e-learning.

Iar toate aceste procese de reformă s-au derulat

 • fără diminuări de salarii, dar cu creşteri ale veniturilor;
 • fără restrângere de resurse, dar cu dezvoltare patrimonială;
 • fără îngrădirea mobilităților, ci mai ales cu încurajarea lor, prin Decizia 1132;
 • fără refuzarea parteneriatelor, dar prin dezvoltarea relațiilor internaționale academice;
 • fără birocrație excesivă, dar prin integrarea sistemelor informatice în sistemul de management.

Aşadar, utilizând valorile tradiționale şi exploatând resursele patrimoniale, umane şi financiare acumulate, alaturi de instrumentele actuale de dezvoltare (parteneriate cu autoritățile locale, parteneriate cu mediul privat, instrumente bancare de valorificare a resurselor financiare, strategii, indicatori, rezultate cuntificabile) avem toate datele şi instrumentele necesare pentru a putea creiona în detaliu imaginea Universității “Grigore T. Popa” în anul 2020. Nu vorbim de vise, de proiecții utopice în viitor, ci de proiecte concrete, detaliate, cu sursă de finanțare declarată şi termene de execuție precizate.

Prin cele 20 de proiecte pe care vi le propunem, Universitatea "Grigore T. Popa" se pregăteşte a se desăvârşi ca o instituție academică de nivel european care:

 • respectă standardele europene de calitate în procesul educațional şi de evaluare;
 • asigură o bază materială modernă, generoasă şi multifuncționala, capabilă să funcționeze pe principii de autofinanțare;
 • dezvoltă şi concentrează baze de cercetare în centre de excelență multifuncționale, capabile de adaptare la direcțiile strategice din acest domeniu;
 • dezvoltă şi susține prin acțiuni sociale şi culturale spiritul umanitar şi de voluntariat în educația viitorilor medici.

Toate rândurile de mai sus se pot rezuma într-o singură frază: traiectoria trecut – prezent şi punctul extrem de favorabil în care ne aflăm acum ne obligă să proiectăm un viitor pe măsură, care să valorifice rezultatele prezentului.

Am scris rândurile de mai sus cu încredere în viitor şi cu speranța că şi sufletele dvs. vor rezona pe aceeaşi frecvență. O strategie de dezvoltare pe termen mediu e apanajul minții, al calculelor reci şi exacte. Dar puterea, perseverența până la epuizare pentru transformarea planului în realitatea ține de inimă şi suflet.

Vă invit să studiați cele 20 de proiecte pe care vi le propunem şi să vi le imaginați. Vă invit, de asemenea, să le dezbatem şi să le prioritizăm împreună. Dar mai ales vă rog să strângem rândurile în fața provocărilor care ne aşteaptă şi să muncim împreună, pentru ca, în 2020, să putem sărbători tot împreună o Universitate aşa cum cu toții ne-o dorim: puternică, prestigioasă, prosperă.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *